Lobby ondersteuning

Lobby is een complexe activiteit. Van denken in beleid, besturen, juridische en internationale restricties, budgettering, en uitvoerbaarheid, tot politiek kunnen inschatten wat de partij of zijn fractiespecialist beweegt. Verder de procedure van wetgeving inclusief amendering. Tenslotte de inzet van publiciteit, of juist niet.

Lobbyen vergt een diepe kennis van “de politiek”. Ton Planken heeft die. Hij kan bogen op 15 Jaar parlementaire verslaggeving en decennia gerelateerde advies- en trainingsarbeid. Ton kent de wereld aan de andere kant ook: hij adviseerde en trainde tal van bewindslieden en Kamerleden, ook kort voor cruciale debatten.

Ton Planken pretendeert niet een lobby wel even te realiseren. Hij ziet zijn werk primair als ondersteunend aan de policymakers en strategen van ondernemingen en non-profit instellingen die zich inspannen de politieke bestuurders op bepaalde gedachten – en tot besluiten ! – te brengen.

Ton’s toegevoegde waarde bij lobbying

  • Had als parlementair redacteur bij krant en TV kontakt met talloze lobbyisten
  • Later als communicatie-adviseur natuurlijk ook
  • Weet wat politici eisen en kent hun emoties
  • Is als scribent in staat snel relevante stukken te vervaardigen voor gebruik door politici en/of beleidsambtenaren

Wat het u oplevert

  • Advies hoe de lobby aan te pakken
  • Een position paper ontwikkelen
  • Een petitie voor Kamerleden maken
  • Concept-teksten voor moties en amendementen maken
  • Lobbyist voeden met ideeën

De kosten
Uurtarief. Aantal uren tevoren overeen te komen.

Hij kan adviseren, concepten voor moties, amendementen en inspraakrondes  maken, de insprekers oefenen, opiniestukken formuleren en redigeren, acties helpen optuigen; enzovoorts enzoverder. Input van de actoren aftappen en daar iets nuttigs mee doen, is een van die typen werkzaamheden. De politieke barometer aflezen een ander.

De boycot van de EU en de VS na de annexatie van de Krim door Poetin en de zijnen bracht een Russische tegenboycot op gang waar Nederlandse exporteurs slachtoffer van werden. Ik heb één van hen kunnen helpen, die overnight werd geconfronteerd met een blokkade van zijn export ad € 100 miljoen op jaarbasis en wanhopig snel lobby-advies nodig had. Ik hielp brede TV-coverage realiseren en richtte de ondernemer vooral op verbreding van zijn acties (branche-organisatie; EU; etc.). Brieven aan bewindslieden en Kamercommissie hoorden er ook bij uiteraard.

De meest omvangrijke lobby waar ik ooit bij betrokken was, betreft het verzet van de grote energiebedrijven tegen de splitsing van hun ondernemingen. Een regeringspartij en een oppositiepartij speelden samen om Nederland ook hierin voorop te laten lopen. Met alle risico’s voor overnames door buitenlandse energiereuzen; wat politici wegwuifden, maar wat later toch is gebeurd.

Ik was adviseur of bijzit bij besprekingen van de toen samenwerkende voorzitters van de Raden van Commissarissen, CEO’s, hun strategen en juristen, en de ondernemingsraden. Stelde tekst op voor hun insprekers in de vaste Kamercommissie; zorgde als ghostwriter voor opiniestukken van CEO’s, hielp acties van de OR-en voor te voorbereiden; etc.etc.

Waanzinnig interessant; maar ook frustrerend, want zelden heb ik zulke politici gezien die zo botweg de argumenten en tegenvoorstellen afwezen van gerenommeerde vakmensen uit de energiewereld.

Ton Planken
Hij is zijn geld absoluut waard. Hij adviseerde ons in die Marokkanen-hype een zodanig plan van aanpak aan de 4 betrokken ministers te presenteren, dat we in een bredere categorie van gemeenten met vergelijkbare problemen zouden vallen. Dat heeft ons miljoenen aan extra steun uit Den Haag opgeleverd.
W. Cornelis, Burgemeester Gouda (2012)
Ik heb je advies gevolgd: Niet met meel in de mond praten. Heb het slechte nieuws gemeld. Verassend hoe mijn openheid gewaardeerd wordt (krijg dagelijks feedback hierover). Ondanks het feit dat het bedrijf door een spannende periode gaat. Nogmaals dank voor je training!
CEO die reorganisatie moest aankondigen, Groot technisch bedrijf (december 2016)
Veel respect en waardering voor de heldere en kritische noot die je bij mijn CV plaatst. Hartelijk dank voor je positieve en constructieve, wederom leerzame bijdrage.
Bankmanager die zich voorbereidde op sollicitatie, (maart 2016)